oxidační stabilita, PetroOxy petrochemické analýzy, koncentrace dvou a třísložkových kapalných směsí, hustota pomocí oscilační U-trubice, nanoindentace, tribologie, polarimetry, optická otáčivost, provozní polarimetry, index lomu, vysokoteplotní refraktom

Anton Paar je renomovaným výrobcem sofistikovaných laboratorních přístrojů i procesních analyzátorů pro stanovení základních fyzikálních vlastností.
Např. pro měření hustoty resp. stanovení koncentrace kapalin je používán princip oscilační U-trubice (ČSN 12185) vyvinutý a uvedený na trh firmou Anton Paar před více jak 40 lety. Od té doby je na trhu již šestá generace hustoměrů, které stále platí jako měřítko kvality těchto přístrojů. Dalšími fyzikálními veličinami, které lze přístroji Anton Paar stanovit jsou dynamická i kinematická viskozita, v nabídce je mikroviskozimetr Lovis 2000 M/ME a SVM 3000 (dle ASTM D 7042 a ekvivalentní ISO 3104 a ASTM D 445, který nabízí jedinečnou kombinaci současného měření hustoty a viskozity především ropných produktů, ve výrobním programu je i inline viskozimetr měřící na základě jedinečného patentovaného principu.
Důležitým fyzikálním parametrem je index lomu, pro jehož měření nabízí Anton Paar refraktometry Abbemat včetně specifických aplikací jako je měření indexu lomu při vysoké teplotě nebo současně při více vlnových délkách nebo optická otáčivost. Pro toto měření je v nabídce k dispozici několik typů polarimetrů MCP lišících se od sebe především přesností a modularitou.
Důležitou oblastí pro přístroje Anton Paar je pivovarnický průmysl. Pro laboratorní analýzy je v nabídce jedinečný přístroj pro stanovení obsahu alkoholu a extraktu na prinicpu NIR Alcolyzer Beer ME (k dispozici jsou i formy pro všechny ostatní typy alkoholických nápojů jako je víno a destiláty), pro měření obsahu CO2 a kyslíku nabízí Anton Paar analyzátor Carbo QC měřící obsah těchto plynů patentovanými technikami. Řešení nabízíme i pro procesní aplikace, naše systémy měří stejné odpovídající veličiny v inline provedení.
Další kapitolou je mikrovnný rozklad včetně vysokotlakých rozkladů a rozkladů v kyslíkové atmosféře, mikrovlnná extrakce vzorků a mikrovlnná syntéza.
Důležitou oblastí zájmu je ropný a petrochemický průmysl, kde vedle měření již zmíněných fyzikálních parametrů nabízí Anton Paar řešení i pro klasické zkoušky jako je bod vzplanutí nebo destilační křivka.
Kapitolou, která v posledních letech zaznamenala značný vývoj jsou analýzy materiálových charakteristik, kde nachází uplatnění měření reologických vlastností včetně speciálních aplikací z oblasti magnetoreologie a elektroreologie, indentace a scratch testy, maloúhlový rentgenový rozptyl a v neposlední řadě i stanovení zeta potenciálu, kde nabízí Anton Paar i řešení pro stanovení této veličiny u práškových materiálů a pevných látek.
Nejnovějším přírůstkem je přístroj pro stanovení distribuce a velikosti částic.
oxidační stabilita, PetroOxy petrochemické analýzy, koncentrace dvou a třísložkových kapalných směsí, hustota pomocí oscilační U-trubice, nanoindentace, tribologie, polarimetry, optická otáčivost, provozní polarimetry, index lomu, vysokoteplotní refraktometry

Webové stránky společnosti: www.anton-paar.cz

Anton Paar GmbH, organizační složka

Anton Paar GmbH je výrobcem procesních a laboratorních analyzátorů pro výzkum i průmysl ve špičkové kvalitě. Současně je celosvětovým subdodavatelem jemných mechanických a plechových dílů a elektromechanických komponent.
Nabízíme přístroje a analytické systémy pro stanovení obsahu alkoholu, oxidu uhličitého, obsahu kyslíku, rychlosti zvuku, nápojový průmysl, přípravu vzorků, dávkování a ředění roztoků, analýzu nápojů, atd.

Kontaktní údaje:

Adresa:Česká republika / Slovenská republika

www.anton-paar.cz
+420 233 356 634
info.cz@anton-paar.com
info.sk@anton-paar.com
fax: +420 233 356 63

Další prezentace:
Hustoměry, reologie, reometry, kinematická viskozita, měření hustoty, SAXS, měření nanočástic, mikrovlnný rozklad, zeta potenciálměření hustoty a koncentrace, viskozimetry, mikrovlnné systémy pro rozklad, extrakci, sušení, hydrolýzu bílkovin, syntézu, polarimetry, refraktometrypřístroje pro měření a stanovení hustoty a koncentrace, systémy pro dávkování a ředění roztoků, vysokotlaký rozklad, rentgenová strukturální analýzapřístroje a analytické systémy pro stanovení obsahu alkoholu, oxidu uhličitého, obsahu kyslíku, rychlosti zvuku, nápojový průmysl, přípravu vzorků, dávkování a ředění roztoků, analýzu nápojůprůmyslové a procesní analyzátory, hustoměry, viskozimetry, systémy pro analýzu cukrů, charakterizaci povrchových vlastností, měření zákalu, měření obsahu oxidu uhličitého, hustoty a rychlosti zvuku, analýzu nápojů, měření rychlosti zvukupřesné měření hustoty, průmyslové hustoměry, vysokotlaký rozklad, systémy a přístroje pro analýzu cukrů, charakterizaci povrchových vlastností, turbidimetry - měření zákalu, viskozimetry, reometryprůmyslové hustoměry, viskozimetry, reometry, SAXS, zeta potenciál, mikrovlnný rozklad/syntéza, refraktometry, polarimetry, petrochemie, turbidita, měření BioSAXS, GISAXS, SWAX, zeta potenciál, měření rychlosti zvukuměření obsahu COprůmyslové měření koncentrace, viskozimetry, procesní analyzátory, turbidimetry, polarimetry, refraktometry, systémy měření zákalu, měření rychlosti zvuku, měření obsahu O2, SAXS, BioSAXS, GISAXS, SWAX, charakterizace nanomateriálů, systémy pro dávkovánípřístroje pro měření hustoty, průmyslová analýza nápojů, měření obsahu oxidu uhličitého, rentgenová analýza, průmyslové systémy dávkování, ředění roztoků, měření koncentrace, systémy měření hustoty, kinematická viskozita, přesné měření hustotykinematická viskozita, přesné měření hustoty, zeta potenciál, mikrovlnný rozklad, měření rychlosti zvuku, mikrovlnná syntéza, charakterizace nanomateriálů, sacharimetry, mikrovlnné systémy pro sušení a extrakci, polarimetry, přístroje pro měření hustotysystémy pro dávkování v průmyslu, systémy analýzy nápojů, rentgenová analýza, průmyslové analyzátory, měření obsahu oxidu uhličitého, SAXS, tudbidimetry, analýza nápojů, měření obsahu CO2, měření obsahu alkoholu,měření optické barevnosti, měření viskozitylaboratorní přístroje, procesní analyzátory pro měření obsahu alkoholu, měření stupňovitosti, pěnivosti, kvality a zákalu piva, koncentrace plynů v kapalině, obsah kyslíku v kapalinách, měření tloušťky nátěru, filtrovatelnost, nízkoteplotní vlastnosti, dunanoindentace, Scratch testy, Tribologie, Calotesty, 3D Imaging, analýza mechanických vlastností materiálů, modul elasticity, creep, průmyslové měření houževnatosti v lomu, měření duktility a deformace, koeficient tření, studie opotřebení, měření tloušťkyprůmyslové analytické systémy, ball-on-disc, pin-on-disc, flat-on-disc, měření abraze, adheze povrchových vrstev, průmyslové měření tvrdosti, měření stratch rezistence a tvrdosti materiálů, měření tvrdosti povlaků, profilové měření materiálů, topografie mreologie - analýzy materiálových deformací a tokových vlastností; modulární reometry, rotační reometr, mikrovlnná syntéza, mikrovlnný rozkladný systém, analýzy v cukrovarnické průmyslu, stanovení obsahu cukru, sacharimetry, modulární cirkulární polarimetrměření konzistence a duktility, penetrometry, stanovení bodu měknutí, měření konzistence a duktility, penetrometry, stanovení bodu měknutí, stanovení oxidační stability, destilační přístroje, rentgenová strukturální analýza, analýzy nealkoholických nápojů
 
2018 © Futurum Direct Marketing s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.